Utlysning av poster i Vårdvetenskapliga studentföreningen

Skrivet av Vårdvetenskapliga studentföreningen   
2013-04-11 12:30

Härmed utlyser Vårdvetenskapliga Studentföreningen följande poster för val till verksamhetsåret 2013/2014. Om inget annat specificeras så är mandatperioden för alla posterna 2012-07-01-2013-06-30.


Så här gör du för att kandidera/nominera:

Skicka din egen kandidering eller nominera någon annan. Skicka till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen Senast 28e April. Skriv vilken post det gäller, en motivering, mejladress och telefonnr.

Observera att första siffran i parentesen betyder ordinarie ledamot och att andra siffran betydersuppleant. Detaljerade beskrivningar av vissa poster finns i VÅVS reglemente. Hör av er till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen om ni vill ha mer information om vad posterna innebär eller kontaktuppgifter till desom för närvarande sitter på posten.

 

VÅVS interna poster

 
VÅVS Fullmäktige Talman (1+1)

Som talman leder du Fullmäktiges sammanträden. Du bör ha koll på mötesformalia samt kunna hålla dig utanför sakdebatten. Du kommunicerar med presidiet kring dagordning och möteshandlingar. Fullmäktige sammanträder ca 4 gånger per termin.


Fullmäktigesekreterare (1+1)

Fullmäktigesekreteraren skriver protokoll under Fullmäktiges sammanträden. Krav på tidigare erfarenhet av att skriva protokoll är inte nödvändigt men meriterande. Protokollen skrivs efter en mall som vi har inom VÅVS. Fullmäktige sammanträder ca 4 gånger per termin.


VÅVS Valberedning Ordförande (1+0)

VÅVS valberedning förbereder valärenden samt intervjuar kandidater till olika poster. Som ordförande leder du arbetet, administrerar mailen, kallar till möten och förbereder intervjuer.


VÅVS Valberedning (3+0)

VÅVS Valberedning hjälper ordförande att förbereda valärenden samt intervjuar kandidater till VÅVS olika poster. Du kommer att arbeta inför Fullmäktiges fyllnadsval samt under valperioden inför nästa verksamhetsår.  

VÅVS valnämnd ordförande (1+0)

Som ordförande är det din uppgift att leda arbetet i valnämnden och se till att allt sköts enligt föreningens stadga.


VÅVS valnämnd (5+0)

VÅVS valnämnd genomför och administrerar VÅVS val med valsedlar, går ut i terminerna med valurnor, affischering, sköter rösträkning m.m. Du jobbar tillsammans med Informations – och PR ansvarig styrelseledamot. Ett kreativt arbete för dig som gillar att pyssla och organisera.

 

VÅVS Styrelse


 Styrelsen består av presidiet, sekreterare, kassör, två ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att verkställa Fullmäktiges beslut och sköta den löpande verksamheten inom föreningen.


Presidie
Presidiet består av en heltidsarvoderad ordförande samt två vice ordförande.


Ordförande (1+0)

Som ordförande är du studenternas främsta företrädare och VÅVS ansikte utåt. Du ska vara insatt i aktuella utbildningspolitiska frågor och vad som händer vid VÅVS utbildningar, fakulteten och universitetet. Du har förmågan att organisera och är en god ledare. Det är också mycket viktigt att du kan entusiasmera studenter att aktivera sig föreningen! VÅVS har en stor blandning av aktiva och det är viktigt att du kan vara ett stöd för samtliga. Posten är heltidsarvoderad, vilket betyder ett års studieuppehåll. I gengäld får du erfarenheter som du kommer att ha nytta av för resten av livet. I posten ingår bland annat att hålla kontakt med VÅVS utskott, förberedande av handlingar till fullmäktige - och styrelsemöten, att vara ledamot i Corpus Medicums styrelse, att vara språkrör för Corpus Medicum, att hålla kontakt med andra kårer, AF, nationerna samt VÅVS övrigasamarbetsorganisationer, att representera VÅVS gentemot fakulteten och universitetet. Du kommer även komma i kontakt med andra kårer från hela Sverige genom vårt medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer. Där kan du driva nationell utbildningspolitik. Den nya sjuksköterske och röntgensjuksköterskeutbildningen börjar HT12 och dukommer vara en viktig del i den fortsatta implementeringen och utvecklingen av programmen.


1:a Vice ordförande med utbildningsansvar (1+0)

Som vice ordförande med utbildningsansvar bevakar du frågor som rör utbildning, både lokalt, nationellt och internationellt. I posten ingår det att representera VÅVS i utbildningsfrågor i till exempel LUS (Lunds universitets studentkårer), fakulteten och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). I posten ingår bland annat att stödja och koordinera arbetet i utbildningsutskotten ORUR och ATUR, kontakt med ledningen, samarbete med MF och SSGI i utbildningsfrågor som rör hela Corpus Medicum samt att arrangera studentförmöten inför NOU och NRU sammanträden. I dina uppgifter ingår även att gå in i ordförandes ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja dennes arbete. Expeditionstid, intern och extern representation samt allmänna styrelseuppgifter ingår i
arbetsuppgifterna.


2:e Vice ordförande med studiesocialt ansvar (1+0)

Som vice ordförande med studiesocialt ansvar har du en stödjande och koordinerande roll för VÅVS sociala utskott exempelvis aktivitetsutskottet, novischeriet och sexmästeriet. Du ser till att allt flyter på, hjälper till när det behövs och ser till att nya idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt. I rollen ingår det att vara stöd till VÅVS Corbalsansvarige och tillsammans med sexmästeriet deltar du i planeringen och arbetet inför Corbalen. Du håller löpande kontakt med sektionens ansvarige i kommittén för att se till att arbetet flyter på bra och hjälper till med det som behövs. Du har även tillsammans med Informations - och PR ansvarig styrelseledamot ansvar att planera och organisera evenemang där VÅVS kan synas så som Hälsningsgille och Kårens dagar. I dina uppgifter ingår även att gå in i ordförandes ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja dennes arbete. Expeditionstid, extern och intern representation samt allmänna styrelseuppgifter ingår även i arbetsuppgifterna.


Kassör (1+0)

Som kassör har du tillsammans med ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret för VÅVS. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. bokföring, fakturering, räkenskaper, bokslut och uppföljning. Du kommer ha tät kontakt med många av utskotten i ekonomiska frågor. Det är inget krav att du har tidigare erfarenhet från likande arbete tidigare, det är dock viktigt att du har intresse för uppgifterna, är organiserad, och ansvarsfull. Allmänna styrelseuppgifter tillkommer.


Sekreterare (1+0)

Som styrelsesekreterare skriver du protokoll under styrelsens sammanträden vilket är ca: en gång per månad. Du hjälper presidiet att förbereda styrelsemöten och ser till att ärenden som bordlagts, återremitterats eller liknande kommer upp till behandling. I arbetsuppgifterna ingår även allmänna styrelseuppgifter.


Informations - och PR ansvarig styrelseledamot (1+0)

Som informations – och PR ansvarig styrelseledamot ser du till att information når ut till medlemmarna på ett snabbt och lättöverskådligt sätt. Du kommer att ha kontakt med företag och sponsorer samt samarbeta tätt med arbetsmarknadsutskottet. Förutom allmänna styrelseuppgifter ingår även att ansvara för och uppdatera VÅVS kommunikationskanaler, att arbeta med PR och initiera nya sätt att rekrytera medlemmar samt att planera och organisera evenemang där VÅVS kan synas.

Studentmiljöansvarig styrelseledamot(1+0)

Studentmiljöansvarig har ansvar för frågor som berör studenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö samt välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår förutom allmänna uppgifterna för styrelsen ingår att samordna och hålla kontakt med de studentrepresentanter som sitter i fakultetens organ kopplade till studenters arbetsmiljö, att vara VÅVS skyddsombud och studentrepresentant i HMS kommittén ifall posterna är vakanta, att vara VÅVS representant i organ rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid fakulteten, att ansvara för att sammanställa, vidarebefordra och följa upp avvikelserapporter samt utvärderingar om VÅVS verksamhet.


Styrelsesuppleant (2)

Som styrelsesuppleant ersätter du ordinarie styrelseledamöter vid sammanträden då de inte kan närvara. Du har inget specifikt ansvarsområde utan hjälper till med de frågor som är aktuella för närvarande.

 

Utbildningsutskott


 Ordförande ORUR(1+1)

ORUR är det utbildningsbevakande utskottet för sjuksköterske, - röntgensjuksköterske, - specialistsjuksköterske samt barnmorskestudenter. ORUR har ett antal möten per termin och som ordförande i ORUR kallar du till möten samt är mötesordförande. Ditt jobb blir även att skriva handlingar till mötet samt ta in synpunkter om vad som kan tas upp på mötet. Du kommer även att delta vid två studentråd per termin som arrangeras av programledningen. Som ordförande har du ett stort intresse för utbildningsfrågor. Du håller god kontakt med dina terminare, arbetar för att rekrytera nya terminare och ser till att alla terminare kommer till tals och att förslag på förändringar förs vidare till ledningen och tillbaka till terminarna. Du har ett nära samarbete med 1:a vice ordförande med utbildningsansvar och ordförande i ATUR.

 

Ordförande ATUR (1+1)

ATUR är det utbildningsbevaknande utskottet för arbetsterapeutstudenter. ATUR har ett antal möten per termin och som ordförande i ATUR kallar du till möten samt är mötesordförande. Ditt jobb blir även att skriva handlingar till mötet samt ta in synpunkter om vad som kan tas upp på mötet. Du kommer även att delta vid två studentråd per termin som arrangeras av programledningen. Som ordförande har du ett stort intresse för utbildningsfrågor. Du håller god kontakt med terminare, arbetar för att rekrytera terminare och ser till att alla terminare kommer till tals och att förslag på förändringar förs vidare till ledningen och sedan tillbaka till terminarna. Du har ett nära samarbete med 1:e vice ordförande med utbildningsansvar och ordförande i ORUR.


Sociala utskott

 

Sexmästare (1+1)

Som sexmästare ansvarar du för planering och genomförande av VÅVS fester, pubar och festliga arrangemang. Ansvar för bokningar av Kanylen ingår. Att samarbeta med VÅVS andra utskott som exempelvis aktivitetsutskottet inför Tandem och samarbeten med de andra sektionerna inom Corpus Medicum skapar stora möjligheter att utveckla sexmästeriets verksamhet. Det finns även möjligheten att jobba med de andra kårerna i Lund och deras respektive studiesociala verksamhet. Som Sexmästare har du stora möjligheter och det är bara din fantasi som sätter gränserna. Under novischperioden är sexmästeriet en naturlig del och bidrar till att nya och gamla medlemmar träffar varandra. Du bör ha god organisatorisk förmåga, kunna delegera till sex-mästeristaben samt vara kreativ för att skapa roliga och minnesvärda fester.

 

Sexmästeristab (10+0)

Sexmästeristaben är grunden som sexmästaren står på. De hjälper till vid arrangemang av fester och pubar. Som del av sexmästeristaben ska du kunna ta egna initiativ likväl som instruktioner. Tillsammans kommer ni att handla och laga mat till pubar och hjälpa till med olika typer av förberedelser. Var med och hjälp sexmästeriet att blomstra!

 

Ordf. Aktivitetsutskottet (1+0)

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att organisera VÅVS idrottsverksamhet som innefattar b.la. fotboll, innebandy och volleyboll. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hitta och hyra lämpliga lokaler, att hålla ihop lagen och att hjälpa medlemmar som vill starta aktiviteter i VÅVS regi. Möjligheter finns även att arrangera aktiviteter tillsammans med MF och SSGI samt andra kårer. Aktivitetsutskottsordförande har ett nära samarbete med novischgeneralerna och sexmästaren och är även med och arrangerar evenemang så som t ex Tandem. I aktivitets-utskottet finns även utrymme att anordna andra aktiviteter än idrottsverksamheten såsom kulturella aktiviteter, bara att låta fantasin flöda.

 

Aktivitetsstab (4+0)

Aktivitetsstaben är järngänget som hjälper aktivitetsutskottsordförande vid arrangemang av olika aktiviteter. Som del av aktivitetsstaben ska du kunna ta egna initiativ likväl som instruktioner. Var med och arbeta för ett friskare VÅVS!

 

Novischgeneral (2+0)

VÅVS nollning har de senaste åren vuxit sig allt större och är idag en av terminens stora höjdpunkter! Novischgeneralerna har det övergripande ansvaret för genomförandet av VÅVS nollning. Generalerna rekryterar faddrar och samarbetar med dessa, sexmästaren och aktivitetsutskottsordförande för att novischerna ska få en så minnesvärd nollningsperiod som möjligt. Som novischgeneral är fantasi och kreativitet ledord. Det är en intensiv period med mycket ansvar och det är viktigt att kunna delegera till faddrarna men även att vara lyhörd för deras förslag och åsikter. Organisations-förmåga är en viktig egenskap att ha som general.

 

Övriga utskott


Jämställdhets - och Likabehandlingsutskottsordförande (1+1)

Som ordförande i jämlikhets – och likabehandlingsutskottet hjälper du studenter som känner sig orättvist behandlade och diskrimineradevid utbildningen eller fakulteten. Du har nära kontakt med VÅVS studentmiljöansvarige styrelseledamot och LUS. Du tar initiativ till att arrangera evenemang och utbildningar som syftar till att lyfta jämlikhets- och likabehandlingsfrågor bland studenter och studentrepresentanter. Du samarbetar med motsvarande organ inom andra kårer och LUS samt håller kontakt med de studentrepresentanter som har uppdrag i nämnden för jämställdhet och likabehandling vid fakulteten.


Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (1+1)

Som ordförande för arbetsmarknadsdagen har du både många och konstruktiva idéer samt den drivkraft som krävs att genomföra dem. VT12 arrangerades Corpus Laborans för andra gången – arbetsmarknadsdagen för samtliga studenter vid Medicinska fakulteten! Corpus Laborans är ett samarbete i kåren mellan VÅVS, MF och SSGI och
möjliggör att studenter från de olika utbildningarna träffar varandra och olika företag. Som ordförande kommer du att samarbeta nära MF och SSGI men även med kassör och Informations - och PRansvarig styrelseledamot. Du kommer att ha mycket kontakt med olika företag och sjukhus men även med lärare, ledning och studenter. Egenskaper som du bör ha är god organisationsförmåga, kunna delegera, samt vara kreativ och ha tålamod. Du kommer att träna många av de förmågor som kommer att efterfrågas i ditt framtida yrkesliv.

 


Arbetsmarknadsstab (4+0)

Arbetsmarknadsstaben är järngänget som hjälper arbetsmarknadsutskottsordförande med planering och genomförande av arbetsmarknadsdagen. Det kan handla om allt från att ringa runt till företag som praktiska arrangemang under dagen. Mycket kontakt med MF och SSGI förekommer. Som del av arbetsmarknadsstaben ska du kunna ta egna initiativ likväl som instruktioner. Ta chansen och lär dig mer om din framtida arbetsgivare och få en fin merit i ditt CV!

 

Ordförande i Internationella utskottet (1+1)

Som ordförande i internationella utskottet brinner du för internationella frågor och vill arbeta med att underlätta för studenterna så att de kan göra utbyten utomlands. En stor del av fakultetens internationella arbete bedrivs i nämndernas internationella kommittéer. Du håller regelbunden kontakt med VÅVS studentrepresentanter i dessa samt samarbetar med Corpus Medicum och andra kårer i gemensamma internationella frågor. Du tar del i fakultetens mentorskapsprogram för internationella studenter och arbetar för att rekrytera mentorer från VÅVS. I
ditt uppdrag ingår även att vara VÅVS expert kring internationalisering och du håller kontakt med internationella sekretariatet och koordinator.


Webmaster (2+0)

Har du god hand med datorer är detta det rätta för dig! Du ansvarar för maillistor och hemsidan och har god kontakt med Informations – och PR ansvarig styrelseledamot. VÅVS har en ny hemsida som är mer lättadministrerad än den gamla vilket gör ditt arbete så mycket roligare! Som webbmaster ser du till att den nya hemsidan uppdateras regelbundet och utvecklas med vår verksamhet. Det finns stora möjligheter för den som är en kreativ själ att jobba med denna viktiga kanal till våra studenter!

 

Verksamhetsrevisorer (3 varav 1 godkänd eller auktoriserad)

Som verksamhetsrevisor granskar du VÅVS verksamhet. Du bör ha god kännedom om VÅVS och får inte samtidigt ha några andra förtroendeuppdrag inom VÅVS.

 

Skyddsombud (1+1)

Som huvudskyddsombud är du studenternas företrädare i skyddsfrågor och ska verka för att studenternas arbetsmiljöförhållanden (såväl fysiska som psykosociala) är så bra som möjligt. Du är adjungerad till Medicinska Fakultetens HMS-kommitté och bör närvara vid dess sammanträden. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie och styrelseledamoten med studentmiljöansvar.

 

VÅVS externa poster


Corpus Medicums Styrelse (3+3)

Som medlem i Corpus Medicums styrelse sitter du tillsammans med MF och SSGI. Här diskuteras sektionernas gemensamma frågor och samarbeten emellan, men också gemensam hållning i frågor som rör LUS eller Studentlund, där vi är gemensamt representerade. Ursprungstanken med posterna är att de ska representeras av ordförande och styrelseledamöter från sektionerna men om du har intresse och vilja så är du välkommen att söka!


Överstyrelse, AFÖS (1+1)

Akademiska Föreningens Överstyrelse (AFÖS) är AF:s högsta beslutande organ. Här väljs förmän och styrelse, det beslutas om budget, liksom andra frågor som rör AF:s verksamhet. AFÖS sammanträder ca 7 gånger per år på kvällstid och du bör ha intresse för AF:sverksamhet.


AF:s stipendienämnd (1+0)*

Som ledamot i AF’s stipendienämnd beslutar du om vem som skall få
stipendier från AF. Uppdraget kräver ett stor mått av personlig integritet då du beslutar om stora
pengasummor som tilldelas människor du kanske känner. Det är en fördel om du kommit lite längre i
din utbildning, då har du bättre chans att känna till de människor som söker stipendier.
Stipendienämnden sammanträder 1 gång per termin.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster


Corpus gemensamma poster*

* Dessa poster tillsätts varje år av Corpus Medicums styrelse som fördelar platserna
 baserat på vilket intresse det finns från sektionerna i sökande till posterna.


LUS ting (1+1)

Tinget är Lunds Universitets Studentkårers (LUS) högsta beslutande organ. Här tas alla övergripande beslut som budget, verksamhetsberättelser, val till centrala universitetsposter, övergripande utbildningspolitik m.m. Du bör ha stor mötesvana, ett stort tålamod samt vara intresserad av utbildningspolitiska frågor. Mötena är på kvällen och kan ibland vara långa.


LUS valberedning (1+1)

Valberedningen förbereder kandidater inför LUS olika val och ser till att få fram de bästa personerna till poster som utlysts. Det krävs god inblick i LUS verksamhet och god personkännedom för posten. Det går åt mycket tid till att intervjua personer så var beredd på att lägganer tid på ditt arbete.


Studentlund (1+1)

Studentlund är ett samarbete mellan kårer, nationer och Akademiska Föreningen i Lund. Som representant för Corpus Medicum i Studentlund är du personen som driver kårens vilja gentemot de andra parterna i samarbetet och ser till att våra intressen tas tillvara. Likaså ska du jobba för ett fortsatt gott samarbetsklimat mellan alla parter. En god samarbetsförmåga är viktig att ha.


Terminsräkningsföreningen (TRF) (1+1)

 TRF jobbar med Studentlundsparternas medlemsystem, Membit och ser till att all verksamhet kring
studentkorten fungerar som det ska. TRF administrerar inbetalningar för medlemskap till Studentlund
och är en viktig del utav alla kårers verksamhet. På posten sitter du med och tar beslut gällande TRF:s
verksamhet och planer. Nära kontakt med Corpus Medicums styrelse är bra och en god förmåga att
tala för sig samt att kunna samarbeta är bra egenskaper för dig att ha på posten.

 

Medicinska fakulteten

 

Medicinska fakultetsstyrelsen* (1+0)

Som ledamot i MFS representerar du studenternas intressen gentemot Medicinska Fakulteten i deras högsta organ. MFS sammanträder 3-4 gånger per termin och mötena ligger alltid på dagtid. MFS innebär rejäla buntar handlingar och du måste ha mycket tid att lägga ner på uppdraget. Du bör ha stark anknytning till VÅVS centralt och god kännedom om fakulteten och hur den fungerar. Du ska inte vara rädd för att göra din röst hörd och ska ha god mötesvana.
*Posten är arvoderad


Fakultetsledningen (1+0)

Här bereds många av de ärenden som senare kommer upp som beslut i MFS eller delegationsbeslut. Möten ligger alltid på dagtid och är informella. Du får inte vara rädd för att göra din röst hörd och ska ha god kännedom om de ärenden som VÅVS har drivit tidigare år och vad som är aktuellt nu. Det är en fördel att både sitta i ledningen och styrelsen då ärendena ofta dyker upp i båda organen. God kännedom om fakulteten är viktigt för att klara av uppdraget.

 

Internationella utskottet (1+0)

Organet är ett övergripande utskott som jobbar med internationella frågor under fakultetsledningen. Frågor som rör internationalisering inom fakulteten tas upp här och du bör därför vara intresserad och ha koll på vad som händer inom området. Utskottet är relativt nytt och har ersatt en tidigare internationella styrgrupp som arbetade med policyfrågor.

 

Medicinska Fakultetens Valberedning* (1+0)

Som studeranderepresentant är du adjungerad till fakultetens valberedning. Här bereds bland annat ärenden som vem som skall föreslås till dekanus, ledamöter i fakultetsstyrelsen osv. Posten innebär ett stort ansvar och du bör vara väl förtrogen med VÅVS och fakulteten och ha ett gott samarbete med presidiet. Nästa ordinarie val inom fakulteten kommer utlysas 2017 vilket gör att valberednings uppgifter de kommande åren endast kommer vara olika fyllnadsval.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster


Studiesociala kommittén för Sjuksköterske, - specialist, röntgen och barnmorskeutbildningen* (1+1)

Studiesociala kommittén handhar ärenden vid ovanstående utbildningar som studieuppehåll,
fördelning av kursplatser och studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse från
undervisning och anstånd med påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier och ha
koll på regelverk gällande dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla känsliga
ärenden som rör enskilda personer.
* Posten är arvoderad


Studiesociala kommittén för Arbetsterapeututbildningen* (1+1)

Studiesociala kommittén hand har
ärenden på arbetsterapeututbildningen som studieuppehåll, fördelning av kursplatser och
studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse från undervisning och anstånd med
påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier och ha koll på regelverk gällande
dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla känsliga ärenden som rör enskilda
personer.
* Posten är arvoderad


Studiesociala kommittén för Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap* (1+1)


Studiesociala kommittén handhar ärenden på Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap som
studieuppehåll, fördelning av kursplatser och studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse
från undervisning och anstånd med påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier
och ha koll på regelverk gällande dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla
känsliga ärenden som rör enskilda personer.
* Posten är arvoderad


Nämnden för Omvårdnadsutbildningar, NOU* (4+4)

NOU behandlar strategiska och övergripande frågor som rör utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Du bör ha god mötesvana, god kontakt med Puls ordförande och 1:e vice ordförande med utbildningsansvar samt vara intresserad av utbildningarna. Nämnden sammanträder 3-4 gånger per termin inför dessa sammanträden arrangeras förmöten för studentrepresentanterna av 1:e vice ordförande med utbildningsansvar.
* Posten är arvoderad


NOU Internationell Kommitté* (1+1)

Som representant i NOU:s Internationella kommitté har du tilluppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna. Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar. Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad

Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU* (1+1)

Nämnden för rehabilitering behandlar strategiska och övergripande frågor som rör utbildningarna till arbetsterapeut, audionom, logoped och sjukgymnast. Du bör ha god mötesvana, god kontakt med Temps ordförande samt 1:e vice ordförande med utbildningsansvar samt vara intresserad av utbildningarna. Nämnden sammanträder 3-4 gånger per termin och inför dessa sammanträden arrangeras förmöten för studentrepresentanter av 1:e vice ordförande med utbildningsansvar.
* Posten är arvoderad


NRU Internationell Kommitté* (1+1)

Som representant i NRU:s Internationella kommitté har du till uppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna. Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar. Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad


Internationella Kommittén för Master i Medicinsk Vetenskap* (1+1)

Som representant har du till uppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna. Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar. Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad


Programdirektörens ledningsgrupp för Specialistutbildningar, SUP (1+1)

Informationsutbyte mellan ledning, examinationskommittén, kvalitetsgruppen, studievägledning, EVU och VÅVS. Programdirektörens ledningsgrupp Arbetsterapi(1+1) Informationsutbyte mellan programdirektör, FAS ansvariga, VÅVS etc. Kvalitetsgruppen, under NOU (1+1) Arbetar med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av undervisningen så som utveckling av kursvärderingar. Arbetar även med patientsäkerhet inom våra utbildningar. Gruppen jobbar under NOU och rapporterar till nämnden dess verksamhet. Viktig grupp som jobbar med att höja kvalitén vid utbildningarna. Kvalitetsgruppen, Medicinska Fakulteten(1+1) Kvalitetsgruppen är en relativt nystartad grupp som arbetar fakultetsövergripande med kvalitet i utbildningarna. God kontakt med VÅVS presidie är nödvändigt, och det är bra om du har kunskap om alla våra utbildningar och deras brister. Kvalitetsgruppen sammanträder 2-4 gånger per termin.


Examinationskommittén Grundutbildning SSK och RTG (1+1)

 Examinationskommittén handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.


Examinationskommittén Avancerad Nivå Specialist SSK- och barnmorskestudenter(1+1)

Examinationskommittén för avancerad nivå handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med
VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.


Examinationskommittén Arbetsterapeututbildningen (1+1)

 Examinationskommittén för arbetsterapiutbildningen handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.

 

Examinationskommittén Master i Medicinsk Vetenskap (1+1)

Examinationskommittén för master i medicinsk vetenskap handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.

 

Nämnden för jämställdhet och likabehandling vid Medicinska Fakulteten (1+1)

Nämnden är nystartad och ska ta över de uppgifter som den tidigare jämställdhetskommittén hade.
Nämnden leds av den vice dekan som har studiesocialt ansvar vid fakulteten och ska jobba med alla
frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Intresse för dessa frågor är därför viktigt och du
kommer samarbeta med Medicinska Föreningen och doktorandkåren. Du företräder även VÅVS/SSGI
beroende på var du kommer ifrån.

 

Styrelsen för Institutionen Hälsa Vård och Samhälle, HVS(1+1)

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ inom institutionen och där man hanterar anställningsfrågor, budgetfrågor, arbetsmiljöfrågor och mycket mera. Institutionen är den part som anställer lärare åt våra utbildningar samt jobbar med forskning. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie samt vara intresserad av både forskningsfrågor och att lyfta in utbildningsperspektiv i styrelsen. Därmed är kontakt med vad som händer i nämnderna och i våra utbildningsutskott väldigt nyttigt för dig.

 

Brukargruppen för bibliotek och IKT* (1+0)

Brukargruppen för bibliotek och IKT arbetar med frågor som rör läsplatser, datasalar, bibliotek, inköp av böcker etc. Du bör vara intresserad av sådana frågor och ha god kontakt med utbildningsråden för informationsutbyte gällande dessa delar.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster

 

HSC Styrelse, Husstyrelsen (1+1)

 HSC styrelse behandlar lokalfrågor på HSC. Styrelsen jobbar även med arbetsmiljöfrågor för både studenter och personal. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie och styrelsens studentmiljöansvarige. Styrelsen sammanträder 2-4 gånger per termin. I denna styrelse fattas beslut om allt från studenternas uppehållsrum till ventilation. Besluten som fattas är ofta konkret märkbara för studenterna och viktiga att påverka.


Styrgrupp för lokalsamordning* (1+0)

En styrgrupp som leds av dekanus. Här tas strategiska beslut gällande infrastruktur, t.ex. vad gäller utbildningslokaler. Fakulteten har gått in i en period av framtidsvisioner där man tittar på det framtida lokalbehovet inom fakulteten. Likaså har arbetet för att börja utreda en eventuell flytt från HSC börjat ta sin form vilket gör detta organ till en väldigt viktig punkt för oss studenter. Du som har intresse för lokalfrågor och gillar att tänka på längre håll skulle nog tycka denna post är intressant.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster

 

HMS-kommitté HSC (1+1)

HMS-kommittén (Hälsa, Miljö och Säkerhet) är underställd fakultetsledningen och fungerar som stödfunktion för fakultetens och institutionernas arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Du bör vara intresserad av arbetsmiljöarbete och ha god kontakt med VÅVS presidie, studerandeskyddsombudet och styrelsens studentmiljöansvarige. HMS-kommittén sammanträder 2-3 gånger per termin.

 

Arbetsgruppen för VFU och KUA (1+1)
Gruppen jobbar med alla frågor rörande utbildningarnas VFU och den kliniska utbildningsavdelningen (KUA). Med en ny start i Helsingborg för KUA är det viktigt att vi etablerar studentrepresentation där för att tillgodose våra studenters synpunkter och åsikter gällande dessa frågor. Ett intresse för att utveckla och förbättra vår VFU och KUA är viktigt för posten och goda kontakter med PULS, TEMP och VÅVS presidie är önskvärt.

 

Kursplankommittén (1+1)
Kommittén jobbar med att få fram kursplaner som ska fungera för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeutbildningen och är ett beredningsorgan inför beredningsgruppen som jobbar under NOU. Du som är intresserad av att jobba med utveckling av kursplaner där exempelvis lärandemål, examinationer m.m. är viktiga delar skulle passa bra i detta organ. Här är det viktigt att man har bra kontakt med de studentrepresentanter som sitter i NOU samt VÅVS presidie.

på mötesformalia samt kunna hålla dig utanför sakdebatten. Du kommunicerar med presidiet kring
dagordning och möteshandlingar. Fullmäktige sammanträder ca 4 gånger per termin.
Fullmäktigesekreterare (1+1) Fullmäktigesekreteraren skriver protokoll under Fullmäktiges
sammanträden. Krav på tidigare erfarenhet av att skriva protokoll är inte nödvändigt men meriterande.
Protokollen skrivs efter en mall som vi har inom VÅVS. Fullmäktige sammanträder ca 4 gånger per
termin.
VÅVS Valberedning Ordförande (1+0) VÅVS valberedning förbereder valärenden samt intervjuar
kandidater till olika poster. Som ordförande leder du arbetet, administrerar mailen, kallar till möten och
förbereder intervjuer.
VÅVS Valberedning (3+0) VÅVS Valberedning hjälper ordförande att förbereda valärenden samt
intervjuar kandidater till VÅVS olika poster. Du kommer att arbeta inför Fullmäktiges fyllnadsval samt
under valperioden inför nästa verksamhetsår.
VÅVS valnämnd ordförande (1+0) Som ordförande är det din uppgift att leda arbetet i valnämnden
och se till att allt sköts enligt föreningens stadga.
VÅVS valnämnd (5+0) VÅVS valnämnd genomför och administrerar VÅVS val med valsedlar, går ut i
terminerna med valurnor, affischering, sköter rösträkning m.m. Du jobbar tillsammans med
Informations – och PR ansvarig styrelseledamot. Ett kreativt arbete för dig som gillar att pyssla och
organisera.
VÅVS Styrelse
Styrelsen består av presidiet, sekreterare, kassör, två ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens
uppgift är att verkställa Fullmäktiges beslut och sköta den löpande verksamheten inom föreningen.
Presidie
Presidiet består av en heltidsarvoderad ordförande samt två vice ordförande.
Ordförande (1+0) Som ordförande är du studenternas främsta företrädare och VÅVS ansikte utåt. Du
ska vara insatt i aktuella utbildningspolitiska frågor och vad som händer vid VÅVS utbildningar,
fakulteten och universitetet. Du har förmågan att organisera och är en god ledare. Det är också
mycket viktigt att du kan entusiasmera studenter att aktivera sig i föreningen! VÅVS har en stor
blandning av aktiva och det är viktigt att du kan vara ett stöd för samtliga. Posten är heltidsarvoderad,
vilket betyder ett års studieuppehåll. I gengäld får du erfarenheter som du kommer att ha nytta av för
resten av livet.
I posten ingår bland annat att hålla kontakt med VÅVS utskott, förberedande av handlingar till
fullmäktige - och styrelsemöten, att vara ledamot i Corpus Medicums styrelse, att vara språkrör för
Corpus Medicum, att hålla kontakt med andra kårer, AF, nationerna samt VÅVS övriga
samarbetsorganisationer, att representera VÅVS gentemot fakulteten och universitetet.
Du kommer även komma i kontakt med andra kårer från hela Sverige genom vårt medlemskap i
Sveriges Förenade Studentkårer. Där kan du driva nationell utbildningspolitik. Den nya sjuksköterskeoch
röntgensjuksköterskeutbildningen börjar HT12 och du kommer vara en viktig del i den fortsatta
implementeringen och utvecklingen av programmen.
1:a Vice ordförande med utbildningsansvar (1+0) Som vice ordförande med utbildningsansvar
bevakar du frågor som rör utbildning, både lokalt, nationellt och internationellt. I posten ingår det att
representera VÅVS i utbildningsfrågor i till exempel LUS (Lunds universitets studentkårer), fakulteten
och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
I posten ingår bland annat att stödja och koordinera arbetet i utbildningsutskotten Puls och Temp,
kontakt med ledningen, samarbete med MF och SSGI i utbildningsfrågor som rör hela Corpus
Medicum samt att arrangera studentförmöten inför NOU och NRU sammanträden. I dina uppgifter
ingår även att gå in i ordförandes ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja dennes arbete.
Expeditionstid, intern och extern representation samt allmänna styrelseuppgifter ingår i
arbetsuppgifterna.
2:e Vice ordförande med studiesocialt ansvar (1+0) Som vice ordförande med studiesocialt ansvar
har du en stödjande och koordinerande roll för VÅVS sociala utskott exempelvis aktivitetsutskottet,
novischeriet och sexmästeriet. Du ser till att allt flyter på, hjälper till när det behövs och ser till att nya
idéer och förmågor tas tillvara på bästa sätt. I rollen ingår det att vara stöd till VÅVS Corbalsansvarige
och tillsammans med sexmästeriet deltar du i planeringen och arbetet inför Corbalen. Du håller
löpande kontakt med sektionens ansvarige i kommittén för att se till att arbetet flyter på bra och hjälper
till med det som behövs.
Du har även tillsammans med Informations - och PR ansvarig styrelseledamot ansvar att planera och
organisera evenemang där VÅVS kan synas så som Hälsningsgille och Kårens dagar. I dina uppgifter
ingår även att gå in i ordförandes ställe då denna inte kan samt att i övrigt stödja dennes arbete.
Expeditionstid, extern och intern representation samt allmänna styrelseuppgifter ingår även i
arbetsuppgifterna.
Kassör (1+0) Som kassör har du tillsammans med ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret
för VÅVS. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. bokföring, fakturering, räkenskaper, bokslut och
uppföljning. Du kommer ha tät kontakt med många av utskotten i ekonomiska frågor. Det är inget krav
att du har tidigare erfarenhet från likande arbete tidigare, det är dock viktigt att du har intresse för
uppgifterna, är organiserad, och ansvarsfull. Allmänna styrelseuppgifter tillkommer.
Sekreterare (1+0) Som styrelsesekreterare skriver du protokoll under styrelsens sammanträden vilket
är ca: en gång per månad. Du hjälper presidiet att förbereda styrelsemöten och ser till att ärenden som
bordlagts, återremitterats eller liknande kommer upp till behandling. I arbetsuppgifterna ingår även
allmänna styrelseuppgifter.
Informations - och PR ansvarig styrelseledamot (1+0) Som informations – och PR ansvarig
styrelseledamot ser du till att information når ut till medlemmarna på ett snabbt och lättöverskådligt
sätt. Du kommer att ha kontakt med företag och sponsorer samt samarbeta tätt med
arbetsmarknadsutskottet. Förutom allmänna styrelseuppgifter ingår även att ansvara för och
uppdatera VÅVS kommunikationskanaler, att arbeta med PR och initiera nya sätt att rekrytera
medlemmar samt att planera och organisera evenemang där VÅVS kan synas.
Studentmiljöansvarig styrelseledamot(1+0) Studentmiljöansvarig har ansvar för frågor som berör
studenternas fysiska och psykiska arbetsmiljö samt välbefinnande. I arbetsuppgifterna ingår förutom
allmänna uppgifterna för styrelsen ingår att samordna och hålla kontakt med de studentrepresentanter
som sitter i fakultetens organ kopplade till studenters arbetsmiljö, att vara VÅVS skyddsombud och
studentrepresentant i HMS kommittén ifall posterna är vakanta, att vara VÅVS representant i organ
rörande arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor vid fakulteten, att ansvara för att sammanställa,
vidarebefordra och följa upp avvikelserapporter samt utvärderingar om VÅVS verksamhet.
Styrelsesuppleant (2) Som styrelsesuppleant ersätter du ordinarie styrelseledamöter vid
sammanträden då de inte kan närvara. Du har inget specifikt ansvarsområde utan hjälper till med de
frågor som är aktuella för närvarande.
Utbildningsutskott
Ordförande Puls(1+1) Puls är det utbildningsbevakande utskottet för sjuksköterske, -
röntgensjuksköterske, - specialistsjuksköterske samt barnmorskestudenter. Puls har ett antal möten
per termin och som ordförande deltar du vid två studentråd per termin som arrangeras av
programledningen. Som ordförande i Puls kallar du till Pulsmöten samt studentråd och är
mötesordförande vid dessa.
Som ordförande har du ett stort intresse för utbildningsfrågor. Du håller god kontakt med dina
terminare, arbetar för att rekrytera nya terminare och ser till att alla terminare kommer till tals och att
förslag på förändringar förs vidare till ledningen och tillbaka till terminarna. Du har ett nära samarbete
med 1:a vice ordförande med utbildningsansvar och ordförande i Temp.
Ordförande Temp(1+1) Temp är det utbildningsbevaknande utskottet för arbetsterapeutstudenter.
Temp har ett antal möten per termin, exakt hur många varierar och bestäms av ordförande. Som
ordförande i Temp kallar du till Tempmöten samt leder dessa.
Som ordförande har du ett stort intresse för utbildningsfrågor. Du håller god kontakt med terminare,
arbetar för att rekrytera terminare och ser till att alla terminare kommer till tals och att förslag på
förändringar förs vidare till ledningen och sedan tillbaka till terminarna. Du har ett nära samarbete med
1:e vice ordförande med utbildningsansvar och ordförande i Puls.
Sociala utskott
Sexmästare (1+0) Som sexmästare ansvarar du för planering och genomförande av VÅVS fester,
pubar och festliga arrangemang. Ansvar för bokningar av Kanylen ingår. Att samarbeta med VÅVS
andra utskott som exempelvis aktivitetsutskottet inför Tandem och samarbeten med de andra
sektionerna inom Corpus Medicum skapar stora möjligheter att utveckla sexmästeriets verksamhet.
Det finns även möjligheten att jobba med de andra kårerna i Lund och deras respektive studiesociala
verksamhet.
Under novischperioden är sexmästeriet en naturlig del och bidrar till att nya och gamla medlemmar
träffar varandra. Utefter det behov som finns ska du tillsammans med 2:e vice ordförande med
studiesocialt ansvar delta i planeringen och organisationen kring Corbalen. Här samarbetar du tätt
med VÅVS representant i Corbalskommittén. Du bör ha god organisatorisk förmåga, kunna delegera
till sexmästeristaben samt vara kreativ för att skapa roliga och minnesvärda fester.
Sexmästeristab (10+0) Sexmästeristaben är järngänget som hjälper sexmästaren vid arrangemang
av fester och pubar. Som del av sexmästeristaben ska du kunna ta egna initiativ likväl som
instruktioner. Tillsammans kommer ni att handla och laga mat till pubar och hjälpa till med olika typer
av förberedelser. Var med och hjälp sexmästeriet att blomstra!
Novischgeneral (2+0) VÅVS nollning har de senaste åren vuxit sig allt större och är idag en av
terminens stora höjdpunkter! Novischgeneralerna har det övergripande ansvaret för genomförandet av
VÅVS nollning. Generalerna rekryterar faddrar och samarbetar med dessa, sexmästaren och
aktivitetsutskottsordförande för att novischerna ska få en så minnesvärd nollningsperiod som möjligt.
Som novischgeneral är fantasi och kreativitet ledord. Det är en intensiv period med mycket ansvar och
det är viktigt att kunna delegera till faddrarna men även att vara lyhörd för deras förslag och åsikter.
Organisationsförmåga är en viktig egenskap att ha som general.
Aktivitetsutskottsordförande (1+0) Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att organisera VÅVS
idrottsverksamhet som innefattar b.la. vårt fotbollslag VÅVSARNA. I arbetsuppgifterna ingår bland
annat att hitta och hyra lämpliga lokaler, att hålla ihop lagen och att hjälpa medlemmar som vill starta
aktiviteter i VÅVS regi. Möjligheter finns även att arrangera aktiviteter tillsammans med MF och SSGI
samt andra kårer. Aktivitetsutskottsordförande har ett nära samarbete med novischgeneralerna och
sexmästaren och är även med och arrangerar evenemang så som Tandem.
Aktivitetsstab (4+0) Aktivitetsstaben är järngänget som hjälper aktivitetsutskottsordförande vid
arrangemang av olika aktiviteter. Som del av aktivitetsstaben ska du kunna ta egna initiativ likväl som
instruktioner. Var med och arbeta för ett friskare VÅVS!
Kulturmästare (1+0) Du ansvarar för att arrangera kulturella evenemang för VÅVS medlemmar. En
post med stor frihet där aktiviteterna är mycket uppskattade. Det kan vara allt från chokladprovningar
till syjuntor, operabesök, utflykter, filmkvällar, spelkvällar etc.
Övriga Utskott
Jämställdhets - och Likabehandlingsutskottsordförande (1+1) Som ordförande i jämlikhets – och
likabehandlingsutskottet hjälper du studenter som känner sig orättvist behandlade och diskriminerade
vid utbildningen eller fakulteten. Du har nära kontakt med VÅVS studentmiljöansvarige
styrelseledamot och LUS. Du tar initiativ till att arrangera evenemang och utbildningar som syftar till att
lyfta jämlikhets- och likabehandlingsfrågor bland studenter och studentrepresentanter. Du samarbetar
med motsvarande organ inom andra kårer och LUS samt håller kontakt med de studentrepresentanter
som har uppdrag i nämnden för jämställdhet och likabehandling vid fakulteten.
Arbetsmarknadsdagsutskottsordförande (1+1) Som ordförande för arbetsmarknadsdagen har du
både många och konstruktiva idéer samt den drivkraft som krävs att genomföra dem. VT12
arrangerades Corpus Laborans för andra gången – arbetsmarknadsdagen för samtliga studenter vid
Medicinska fakulteten! Corpus Laborans är ett samarbete i kåren mellan VÅVS, MF och SSGI och
möjliggör att studenter från de olika utbildningarna träffar varandra och olika företag. Som ordförande
kommer du att samarbeta nära MF och SSGI men även med kassör och Informations - och PRansvarig
styrelseledamot. Du kommer att ha mycket kontakt med olika företag och sjukhus men även
med lärare, ledning och studenter. Egenskaper som du bör ha är god organisationsförmåga, kunna
delegera, samt vara kreativ och ha tålamod. Du kommer att träna många av de förmågor som kommer
att efterfrågas i ditt framtida yrkesliv.
Arbetsmarknadsstab (4+0) Arbetsmarknadsstaben är järngänget som hjälper
arbetsmarknadsutskottsordförande med planering och genomförande av arbetsmarknadsdagen. Det
kan handla om allt från att ringa runt till företag som praktiska arrangemang under dagen. Mycket
kontakt med MF och SSGI förekommer. Som del av arbetsmarknadsstaben ska du kunna ta egna
initiativ likväl som instruktioner. Ta chansen och lär dig mer om din framtida arbetsgivare och få en fin
merit i ditt CV!
Ordförande i Internationella utskottet (1+1) Som ordförande i internationella utskottet brinner du för
internationella frågor och vill arbeta med att underlätta för studenterna så att de kan göra utbyten
utomlands. En stor del av fakultetens internationella arbete bedrivs i nämndernas internationella
kommittéer. Du håller regelbunden kontakt med VÅVS studentrepresentanter i dessa samt samarbetar
med Corpus Medicum och andra kårer i gemensamma internationella frågor. Du tar del i fakultetens
mentorskapsprogram för internationella studenter och arbetar för att rekrytera mentorer från VÅVS. I
ditt uppdrag ingår även att vara VÅVS expert kring internationalisering och du håller kontakt med
internationella sekretariatet och koordinator.
Redaktörer Injektionen (2+0) Injektionen är VÅVS tidning och en viktig informationskanal till
studenterna som utkommer med ca fyra nummer per år. Som redaktör leder du Injektionens redaktion
i arbetet med att göra en bra tidning gällande artiklar, layout och annonser. Viss vana av skrivande,
layout och/eller design hjälper, men är ej nödvändig. Har du skrivardrömmar? Då har du hamnat rätt!
Webmaster (2+0) Har du god hand med datorer är detta det rätta för dig! Du ansvarar för maillistor
och hemsidan och har god kontakt med Informations – och PR ansvarig styrelseledamot. VÅVS har en
ny hemsida som är mer lättadministrerad än den gamla vilket gör ditt arbete så mycket roligare! Som
webbmaster ser du till att den nya hemsidan uppdateras regelbundet och utvecklas med vår
verksamhet. Det finns stora möjligheter för den som är en kreativ själ att jobba med denna viktiga
kanal till våra studenter!
Övrigt
Verksamhetsrevisorer (3 varav 1 godkänd eller auktoriserad) Som verksamhetsrevisor granskar
du VÅVS verksamhet. Du bör ha god kännedom om VÅVS och får inte samtidigt ha några andra
förtroendeuppdrag inom VÅVS.
Skyddsombud (1+1) Som huvudskyddsombud är du studenternas företrädare i skyddsfrågor och ska
verka för att studenternas arbetsmiljöförhållanden (såväl fysiska som psykosociala) är så bra som
möjligt. Du är adjungerad till Medicinska Fakultetens HMS-kommitté och bör närvara vid dess
sammanträden. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie och styrelseledamoten med
studentmiljöansvar.
Externa poster
Corpus Medicums Styrelse (3+3) Som medlem i Corpus Medicums styrelse sitter du tillsammans
med MF och SSGI. Här diskuteras sektionernas gemensamma frågor och samarbeten emellan, men
också gemensam hållning i frågor som rör LUS eller Studentlund, där vi är gemensamt
representerade. Ursprungstanken med posterna är att de ska representeras av ordförande och
styrelseledamöter från sektionerna men om du har intresse och vilja så är du välkommen att söka!
Överstyrelse, AFÖS (1+1) Akademiska Föreningens Överstyrelse (AFÖS) är AF:s högsta beslutande
organ. Här väljs förmän och styrelse, det beslutas om budget, liksom andra frågor som rör AF:s
verksamhet. AFÖS sammanträder ca 7 gånger per år på kvällstid och du bör ha intresse för AF:s
verksamhet.
AF:s stipendienämnd (1+0)* Som ledamot i AF’s stipendienämnd beslutar du om vem som skall få
stipendier från AF. Uppdraget kräver ett stor mått av personlig integritet då du beslutar om stora
pengasummor som tilldelas människor du kanske känner. Det är en fördel om du kommit lite längre i
din utbildning, då har du bättre chans att känna till de människor som söker stipendier.
Stipendienämnden sammanträder 1 gång per termin.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster
Corpus gemensamma poster*
*Dessa poster tillsätts varje år av Corpus Medicums styrelse som fördelar platserna
baserat på vilket intresse det finns från sektionerna i sökande till posterna.
LUS ting (1+1) Tinget är Lunds Universitets Studentkårers (LUS) högsta beslutande organ. Här tas
alla övergripande beslut som budget, verksamhetsberättelser, val till centrala universitetsposter,
övergripande utbildningspolitik m.m. Du bör ha stor mötesvana, ett stort tålamod samt vara intresserad
av utbildningspolitiska frågor. Mötena är på kvällen och kan ibland vara långa.
LUS valberedning (1+1) Valberedningen förbereder kandidater inför LUS olika val och ser till att få
fram de bästa personerna till poster som utlysts. Det krävs god inblick i LUS verksamhet och god
personkännedom för posten. Det går åt mycket tid till att intervjua personer så var beredd på att lägga
ner tid på ditt arbete.
Studentlund (1+1)
Studentlund är ett samarbete mellan kårer, nationer och Akademiska Föreningen i Lund. Som
representant för Corpus Medicum i Studentlund är du personen som driver kårens vilja gentemot de
andra parterna i samarbetet och ser till att våra intressen tas tillvara. Likaså ska du jobba för ett
fortsatt gott samarbetsklimat mellan alla parter. En god samarbetsförmåga är viktig att ha.
Terminsräkningsföreningen (TRF) (1+1)
TRF jobbar med Studentlundsparternas medlemsystem, Membit och ser till att all verksamhet kring
studentkorten fungerar som det ska. TRF administrerar inbetalningar för medlemskap till Studentlund
och är en viktig del utav alla kårers verksamhet. På posten sitter du med och tar beslut gällande TRF:s
verksamhet och planer. Nära kontakt med Corpus Medicums styrelse är bra och en god förmåga att
tala för sig samt att kunna samarbeta är bra egenskaper för dig att ha på posten.
Medicinska fakulteten
Medicinska fakultetsstyrelsen* (1+0) Som ledamot i MFS representerar du studenternas intressen
gentemot Medicinska Fakulteten i deras högsta organ. MFS sammanträder 3-4 gånger per termin och
mötena ligger alltid på dagtid. MFS innebär rejäla buntar handlingar och du måste ha mycket tid att
lägga ner på uppdraget. Du bör ha stark anknytning till VÅVS centralt och god kännedom om
fakulteten och hur den fungerar. Du ska inte vara rädd för att göra din röst hörd och ska ha god
mötesvana.
*Posten är arvoderad
Fakultetsledningen (1+0) Här bereds många av de ärenden som senare kommer upp som beslut i
MFS eller delegationsbeslut. Möten ligger alltid på dagtid och är informella. Du får inte vara rädd för att
göra din röst hörd och ska ha god kännedom om de ärenden som VÅVS har drivit tidigare år och vad
som är aktuellt nu. Det är en fördel att både sitta i ledningen och styrelsen då ärendena ofta dyker upp
i båda organen. God kännedom om fakulteten är viktigt för att klara av uppdraget.
Internationella utskottet (1+0) Organet är ett övergripande utskott som jobbar med internationella
frågor under fakultetsledningen. Frågor som rör internationalisering inom fakulteten tas upp här och du
bör därför vara intresserad och ha koll på vad som händer inom området. Utskottet är relativt nytt och
har ersatt en tidigare internationella styrgrupp som arbetade med policyfrågor.
Medicinska Fakultetens Valberedning* (1+0) Som studeranderepresentant är du adjungerad till
fakultetens valberedning. Här bereds bland annat ärenden som vem som skall föreslås till dekanus,
ledamöter i fakultetsstyrelsen osv. Posten innebär ett stort ansvar och du bör vara väl förtrogen med
VÅVS och fakulteten och ha ett gott samarbete med presidiet.
Nästa ordinarie val inom fakulteten kommer utlysas 2017 vilket gör att valberednings uppgifter de
kommande åren endast kommer vara olika fyllnadsval.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster
Studiesociala kommittén för Sjuksköterske, - specialist, röntgen och barnmorskeutbildningen*
(1+1) Studiesociala kommittén handhar ärenden vid ovanstående utbildningar som studieuppehåll,
fördelning av kursplatser och studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse från
undervisning och anstånd med påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier och ha
koll på regelverk gällande dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla känsliga
ärenden som rör enskilda personer.
* Posten är arvoderad
Studiesociala kommittén för Arbetsterapeututbildningen* (1+1) Studiesociala kommittén hand har
ärenden på arbetsterapeututbildningen som studieuppehåll, fördelning av kursplatser och
studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse från undervisning och anstånd med
påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier och ha koll på regelverk gällande
dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla känsliga ärenden som rör enskilda
personer.
* Posten är arvoderad
Studiesociala kommittén för Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap* (1+1)
Studiesociala kommittén handhar ärenden på Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap som
studieuppehåll, fördelning av kursplatser och studieortsbyten, dispens från behörighetskrav, befrielse
från undervisning och anstånd med påbörjande av studier. Du bör vara i fas med dina egna studier
och ha koll på regelverk gällande dessa frågor. Viktigt med personlig integritet då du kan behandla
känsliga ärenden som rör enskilda personer.
* Posten är arvoderad
Nämnden för Omvårdnadsutbildningar, NOU* (4+4) NOU behandlar strategiska och övergripande
frågor som rör utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och
specialistsjuksköterska. Du bör ha god mötesvana, god kontakt med Puls ordförande och 1:e vice
ordförande med utbildningsansvar samt vara intresserad av utbildningarna. Nämnden sammanträder
3-4 gånger per termin inför dessa sammanträden arrangeras förmöten för studentrepresentanterna av
1:e vice ordförande med utbildningsansvar.
* Posten är arvoderad
NOU Internationell Kommitté* (1+1) Som representant i NOU:s Internationella kommitté har du till
uppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar
avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna.
Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler
sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att
organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar.
Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad
Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU* (1+1) Nämnden för rehabilitering behandlar
strategiska och övergripande frågor som rör utbildningarna till arbetsterapeut, audionom, logoped och
sjukgymnast. Du bör ha god mötesvana, god kontakt med Temps ordförande samt 1:e vice ordförande
med utbildningsansvar samt vara intresserad av utbildningarna. Nämnden sammanträder 3-4 gånger
per termin och inför dessa sammanträden arrangeras förmöten för studentrepresentanter av 1:e vice
ordförande med utbildningsansvar.
* Posten är arvoderad
NRU Internationell Kommitté* (1+1) Som representant i NRU:s Internationella kommitté har du till
uppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar
avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna.
Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler
sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att
organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar.
Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad
Internationella Kommittén för Master i Medicinsk Vetenskap* (1+1) Som representant har du till
uppgift att hjälpa till att organisera de samarbetsavtal om utbyten som fakulteten har idag. Du värderar
avtal när de går ut och tar ställning till hur värdefulla de olika utbytesmöjligheterna är för studenterna.
Du nominerar och rangordnar även de av våra studenter som ansöker om utbyte om det finns fler
sökande än platser, något som kräver ett visst mått av personlig integritet. Du hjälper även till att
organisera antagningen av utbytesstudenter som kommer för att studera vid fakultetens utbildningar.
Uppdraget innebär även regelbunden kontakt med VÅVS internationella utskottsordförande.
* Posten är arvoderad
Programdirektörens ledningsgrupp för Specialistutbildningar, SUP (1+1) Informationsutbyte
mellan ledning, examinationskommittén, kvalitetsgruppen, studievägledning, EVU och VÅVS.
Programdirektörens ledningsgrupp Arbetsterapi(1+1) Informationsutbyte mellan programdirektör,
FAS ansvariga, VÅVS etc.
Kvalitetsgruppen, under NOU (1+1) Arbetar med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av
undervisningen så som utveckling av kursvärderingar. Arbetar även med patientsäkerhet inom våra
utbildningar. Gruppen jobbar under NOU och rapporterar till nämnden dess verksamhet. Viktig grupp
som jobbar med att höja kvalitén vid utbildningarna.
Kvalitetsgruppen, Medicinska Fakulteten(1+1) Kvalitetsgruppen är en relativt nystartad grupp som
arbetar fakultetsövergripande med kvalitet i utbildningarna. God kontakt med VÅVS presidie är
nödvändigt, och det är bra om du har kunskap om alla våra utbildningar och deras brister.
Kvalitetsgruppen sammanträder 2-4 gånger per termin.
Examinationskommittén Grundutbildning SSK och RTG (1+1) Examinationskommittén handhar
examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas
rättigheter i examinationssammanhang.
Examinationskommittén Avancerad Nivå Specialist SSK- och barnmorskestudenter(1+1)
Examinationskommittén för avancerad nivå handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med
VÅVS presidie för att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.
Examinationskommittén Arbetsterapeututbildningen (1+1) Examinationskommittén för
arbetsterapiutbildningen handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för
att kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.
Examinationskommittén Master i Medicinsk Vetenskap (1+1) Examinationskommittén för master i
medicinsk vetenskap handhar examinationsfrågor. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie för att
kunna värna om studenternas rättigheter i examinationssammanhang.
Nämnden för jämställdhet och likabehandling vid Medicinska Fakulteten*
Nämnden är nystartad och ska ta över de uppgifter som den tidigare jämställdhetskommittén hade.
Nämnden leds av den vice dekan som har studiesocialt ansvar vid fakulteten och ska jobba med alla
frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Intresse för dessa frågor är därför viktigt och du
kommer samarbeta med Medicinska Föreningen och doktorandkåren. Du företräder även VÅVS/SSGI
beroende på var du kommer ifrån.
* Posten är redan tillsatt sedan tidigare (Posten är sökbar även för sjukgymnaster)
Styrelsen för Institutionen Hälsa Vård och Samhälle, HVS(1+1) Institutionsstyrelsen är högsta
beslutande organ inom institutionen och där man hanterar anställningsfrågor, budgetfrågor,
arbetsmiljöfrågor och mycket mera. Institutionen är den part som anställer lärare åt våra utbildningar
samt jobbar med forskning. Du bör ha god kontakt med VÅVS presidie samt vara intresserad av både
forskningsfrågor och att lyfta in utbildningsperspektiv i styrelsen. Därmed är kontakt med vad som
händer i nämnderna och i våra utbildningsutskott väldigt nyttigt för dig.
Brukargruppen för bibliotek och IKT* (1+0) Brukargruppen för bibliotek och IKT arbetar med frågor
som rör läsplatser, datasalar, bibliotek, inköp av böcker etc. Du bör vara intresserad av sådana frågor
och ha god kontakt med utbildningsråden för informationsutbyte gällande dessa delar.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster
HSC Styrelse, Husstyrelsen (1+1) HSC styrelse behandlar lokalfrågor på HSC. Styrelsen jobbar
även med arbetsmiljöfrågor för både studenter och personal. Du bör ha god kontakt med VÅVS
presidie och styrelsens studentmiljöansvarige. Styrelsen sammanträder 2-4 gånger per termin. I denna
styrelse fattas beslut om allt från studenternas uppehållsrum till ventilation. Besluten som fattas är ofta
konkret märkbara för studenterna och viktiga att påverka.
Styrgrupp för lokalsamordning* (1+0) En styrgrupp som leds av dekanus. Här tas strategiska beslut
gällande infrastruktur, t.ex. vad gäller utbildningslokaler. Fakulteten har gått in i en period av
framtidsvisioner där man tittar på det framtida lokalbehovet inom fakulteten. Likaså har arbetet för att
börja utreda en eventuell flytt från HSC börjat ta sin form vilket gör detta organ till en väldigt viktig
punkt för oss studenter. Du som har intresse för lokalfrågor och gillar att tänka på längre håll skulle
nog tycka denna post är intressant.
* Posten är sökbar även för sjukgymnaster
HMS-kommitté HSC (1+1) HMS-kommittén (Hälsa, Miljö och Säkerhet) är underställd
fakultetsledningen och fungerar som stödfunktion för fakultetens och institutionernas arbete med
hälsa, miljö och säkerhet. Du bör vara intresserad av arbetsmiljöarbete och ha god kontakt med VÅVS
presidie, studerandeskyddsombudet och styrelsens studentmiljöansvarige. HMS-kommittén
sammanträder 2-3 gånger per termin.
Arbetsgruppen för VFU och KUA (1+1)
Gruppen jobbar med alla frågor rörande utbildningarnas VFU och den kliniska utbildningsavdelningen
(KUA). Med en ny start i Helsingborg för KUA är det viktigt att vi etablerar studentrepresentation där
för att tillgodose våra studenters synpunkter och åsikter gällande dessa frågor. Ett intresse för att
utveckla och förbättra vår VFU och KUA är viktigt för posten och goda kontakter med PULS, TEMP
och VÅVS presidie är önskvärt.
Kursplankommittén (1+1)
Kommittén jobbar med att få fram kursplaner som ska fungera för sjuksköterske- och
röntgensjuksköterskeutbildningen och är ett beredningsorgan inför beredningsgruppen som jobbar
under NOU. Du som är intresserad av att jobba med utveckling av kursplaner där exempelvis
lärandemål, examinationer m.m. är viktiga delar skulle passa bra i detta organ. Här är det viktigt att
man har bra kontakt med de studentrepresentanter som sitter i NOU samt VÅVS presidie.
Senast uppdaterad 2013-04-11 15:38
 
 

Novisch?

Skrivet av Felix Molin   
2012-12-18 16:39

Om du är ny student och har frågor gällande novischperioden ("nollningen"), är du välkommen att höra av dig till våra novischgeneraler Nathalie och Jack på mailadressen Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen !

Om du vill komma åt ett forum inför terminsstarten där du kan spana in dina nya kursare och ställa frågor till våra novischgeneraler, får du gärna gå med i novischeriets facebook-grupp!

Det finns mycket matnyttig information längre ned på sidan som vi definitivt rekomenderar att ni läser!

God jul önskar VÅVS!

Senast uppdaterad 2013-01-07 15:48
 
 

Hemsidan skall revideras

Skrivet av Ordförande Felix   
2012-11-27 17:32

Nu skall vi ändra saker och ting här. Tanken är att allt skall vara klart innan den 21 december. Om du är frekvent användare av sidan och upplever att du saknar information som du haft tillgång till här tidigare, eller om du som ny student har frågor får du gärna höra av dig till mig (ordförande Felix; Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) eller allas vår informationsansvarige Daniel på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

MEN, OM DU ÄR EN NY STUDENT PÅ SJUSKKÖTERSKE-, SPECIALISTSKÖTERSKE ELLER ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET MED START VT-13, REKOMMENDERAR VI ATT DU LÄSER NEDAN:

Välkommen till Vårdevetenskapliga studentföreningen, VÅVS!

Vi är glada över att kunna välkommna dig till VÅVS, som är den del av kåren som innefattar sjuksköterske-, röntgensköterske-, specialistsjuksköterske-, arbetsterapi- och master i medicinsk vetenskap-studenter!
För många av er är detta kanske ert första inträde till universitetet, eller Lund, eller båda. Vi tror att ni, oavsett er bakgrund, har gjort ett bra val. Lund är en stad som varit inluerad av universitetet i snart 350 år, och det märks på många sätt, bland annat på det omfattande studentlivet som finns i staden. När vi säger studentliv så menar vi inte bara nationerna och akademiska föreningen med sin spex, pubar och klubbar, utan även den studiebevakande verksamhet vi inom kåren ägnar oss åt. Studiebevakning handlar om studenternas möjlighet att påverka sin egen utbildning och studiesituation. Det kan handla om vad vi vill lära oss, hur vi vill lära oss och hur vi vill examineras på vår kunskap. Det innefattar även situationer som uppstår, där du som enkild student känner dig överkörd eller orättvist behandlad.
På medicnska fakulteten, där vi studerar, finns en kår: Corpus Medicum. Inom Corpus finns sedan tre sektioner: Medicinska föreningen (MF), Sydsvenska sjykgymnastinstitutet (SSGI) och Vårdvetenskapliga studentföreningen (VÅVS). De tre sektionerna är självstyrande, men samarbetar i många frågor. När vi pratar med studenter på medicnska fakulteten brukar vi använda oss av sektionsindelningen, medans vi brukar använda Corpus medicum när vi pratar med utomstående.
VÅVS anordnar även några pubar, sportverksamhet och en så kallad novischperiod i början av varje termin, som blir er första kontakt med kåren och studentlivet i Lund. Periodens syfte är att ni skall få lära känna era terminskamrater och Lund. Perioden brukar vara väldigt uppskattad med tävlingar, stadsvandring och ett par fester. Det är dock viktigt att ni tar med er att studiebevakning är vårt huvudområde. Om ni skulle få problem, eller har några frågor ni vill ha svar på, är ni mer än välkomna att kontakta kåren på mailadressen Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller telefon (till expeditionen) 046-222 18 85!

 

MEDLEM I KÅREN - MEDLEM I STUDENTLUND!

Att ordna ett studentlundskort är samma sak som att bli medlem i studentlund, vilket gör dig till medlem i både kår, nation och akademiska föreningen. Som medlem i studentlund får du möjlighet att ta del av allt som Lunds studentliv har att erbjuda. Mer information om vad studentlund är finns på den här hemsidan, men även på www.studentlund.se.

Här nedan följer en guide till hur du gör för att bli medlem rent praktiskt. För att göra det enklare är informationen uppdelad i tre delar:

 1. Ny student i Lund
 2. Tidigare student i Lund
 3. Studentrabattskortet

1: Ny student i Lund

Om det är första gången du studerar i Lund finns du inte med i det datasystem (Membit) som används för att administrera korten. Därför måste du registrera dig där, vilket görs enligt nedan:

 1. Registreringen gör du på www.studentlund.se. På sidan klickar du på "bli medlem" och följer därfter instruktionerna. Viktigt att veta är att du måste ha tillgång till din anmälningskod, som finns på ditt antagningsbesked. Antagningsbeskedet får du tag på via www.antagning.se.
 2. Betala din räkning! Detta görs enklast med bankkort (betalningen registreras direkt) via studentlund.se där du loggar in under ”mitt medlemskap”. Banköverföring tar 3-4 arbetsdagar innan det registreras.
 3. Om det på din räkning står ”Valbar Nation” måste du efter betalning skriva in dig hos en utav Lunds nationer, dock ej Smålands nation (Smålands står utanför studentlundssamarbetet). Inskrivningen innebär att gå till nationen och visa ett intyg på att du studerar vid Lunds Universitet och en fotolegitimation. Uppgifter om vilka nationer som finns och var du hittar dem kan du se på Studentlunds hemsida.
 4. Ditt kort produceras och skickas hem till dig. Om du är över 26 år tar denna process längre tid på grund av att man måste kontrollera ifall ni studerar över 75% vilket är kravet för att kunna få Skånetrafikens och SJs reserabatt.

Längst ned i artikeln finns mer information om vanliga fel och viktiga saker att tänka på. Om du har några frågor om studentlund, eller studenkortet, är det bara att höra av sig till VÅVS ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )!

2: Tidigare student i Lund

Om du har studerat i Lund tidigare befinner du dig troligtvis i en av två situationer:

 1. Du betalade en terminsavgift förra året. Detta innebär att du kommer få en avi automatiskt skickad till den adress du angivit på www.studentlund.se. Betalar du räkningen i tid kommer ditt medlemskap förnyas och du får ett nytt kort skickat till din angivna adress. Om du inte betalar avi:n kommer det tolkas som att du inte längre vill vara medlem, och ditt medlemskap avslutas.
 2. Du betalade inte en terminsavgift förra terminen. Detta innebär att du inte kommer få en avi automatiskt utskickad till dig, eftersom ditt studentlundsmedlemskap är avslutat. Vill du bli medlem återigen måste du kontakta VÅVS ordförande eller en nation.

Längst ned i artikeln finns mer information om vanliga fel och viktiga saker att tänka på. Om du har några frågor om studentlund, eller studenkortet, är det bara att höra av sig till VÅVS ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )!

3: Studentrabattskortet

Om du som student inte vill vara en del av studentlund, alltså inte stödja kårens arbete med att förbättra din utbildning, inte ta del av studentlunds enorma utbud av sociala och kulturella aktiviteter, men däremot ta del av de rabatter som tillfaller studenter i Lund, kan du genom VÅVS ordna ett studentrabattskort. För att ordna kortet tillkommer en administreringsavgift på 40 kr, varav inget kommer tillfalla kåren. Såhär går du tillväga för att ordna ett studentrabattskort:

 1. Du tar dig till kårens expedition på HSC. Vanligtvis är expeditionen bemannad mellan 12:00-13:00, men oftast mer än så. Med dig har du ett programantagninsintyg, som kan skrivas ut på www.student.lu.se och din legitimation.
 2. Kårens ordförande eller någon annan från styrelsen hjälper dig att registrera dig i membit och skickar en avi till den mailadress du anger där.
 3. Du betalar avi:n och ett kort skickas till den adress du angivit till kåren under registreringen.

OBS! Du måste gå till expeditionen fysiskt för att beställa ett studentrabattskort, oavsett om du haft kortet tidigare. Inga automatiska avier skickas ut, och inga beställningar kan göras via mailkontakt.

Längst ned i artikeln finns mer information om vanliga fel och viktiga saker att tänka på. Om du har några frågor om studentlund, eller studenkortet, är det bara att höra av sig till VÅVS ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen )!

Att tänka på:

 • Om uppgifterna på räkningen inte stämmer – ändra dessa på Studentlunds hemsida efter att du loggat in (med avinummer och pinkod som finns på räkningen). Kontakta därefter oss och be om en ny räkning!
 • Glöm inte skriva in dig hos en nation om det behövs! Om du inte får ditt studentkort kolla först om du behöver skriva in dig och att du faktiskt gjort detta. Ett vanligt problem är att man inte skrivit in sig vilket då gör att ditt kort aldrig går till produktion!
 • Vi skickar inte ut påminnelser. Betalas inte din räkning så räknas det som att du säger upp ditt medlemskap.
 • Fram tills att ditt kort har kommit kan du få ett betalintyg från nationen som ger dig tillgång till Lunds studentliv. Däremot måste din betalning ha registrerats, så om du betalar genom banköverföring kan det ta 3-4 arbetsdagar innan du kan utnyttja betalintyget.
 • Kom ihåg att inför varje termin uppdatera dina uppgifter så att du får din räkning och kort när det skickas! Om du inte har dina inloggningsuppgifter kan du få dessa genom studentlunds hemsida under "mitt medlemskap".
 • Om du behöver byta kår, kontakta oss och betala inte din räkning!
 • Om du vill byta nation så måste du gå till den nation du vill byta till och så gör de detta bytet åt dig. Därefter kan du få en ny räkning! Tänk på att inte betala din räkning förrän den är korrekt!

I Lund används studentkortet som ger våra studenter tillgång till en stor mängd rabatter!
Du kan läsa mer om kortet och rabatterna på studentkortet.se

Vid frågor kring studentkortet skicka ett mail till oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen !
Senast uppdaterad 2012-12-18 16:26